Pokyny pro rodiče

ZÁPIS DO MŠ

 

Milé děti, vážení rodiče,

Zápis do naší mateřské školy na školní rok 2021/2022 se letos uskuteční on-line v době od 2.5.-14.5.2021.

Přihlášky, které musí být podepsané, posílejte přes datové schránky x6wvvmq, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ms.zelena@atlas.cz, poštou Mateřská škola Zelená-Málkov, Zelená 63, 43102 Zelená nebo schránkou u budovy mateřské školy. Přihlášky jsou ke stažení na stránkách MŠ www.mszelena.cz.

 

Zápis do spádové mateřské školy je povinný pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 věku 5 let a nárokový pro děti, které dosáhnou 3 let. 

 

Z důvodu zvýšených hygienických požadavků žádám rodiče, aby děti vodili pouze v nutných případech a na nezbytně nutnou dobu. 

Manuál MŠMT

Cesta do MŠ a z MŠ


Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen ,,rouška")

- dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti

- minimalizovat velké shromažďování osob před školou

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

V prostorách MŠ


- při příchodu na pozemek dodržovat dvoumetrové rozestupy 

- vstup bez jakékoliv hračky 

- doprovázející osoba po zazvonění zůstane stát za bezpečnostní páskou

- při prvním vstupu do MŠ musí doprovázející osoba odevzdat čestné prohlášení (pokud má dítě alergii, musí být doloženo potvrzení od svého ošetřujícího lékáře)

- dítě bude přebírat provozní zaměstnanec

- u vchodových dveří si dítě sundá roušku a odevzdá ji doprovázející osobě, provozní zaměstnanec změří teplotu

- povinná dezinfekce rukou před vstupem do MŠ, razítko bacilu

- jakákoliv konzultace s pedagogem bude probíhat prostřednictvím SMS, mailu, v nejnutnějších případech osobně při dodržení bezpečnostní vzdálenosti (oba s rouškou)

- děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí

- dítě neprodleně po přezutí a převlečení vstoupí do umývárny a musí si důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, dále samozřejmě před jídlem, po jídle, po toaletě... V rámci zvýšené hygieny jsou v prostorách MŠ k dispozici pouze papírové ručníky 

- v MŠ bude probíhat zvýšená desinfekce všech povrchů a vybraných pomůcek a hraček

- veškeré činnosti se budou konat pouze v budově a na školní zahradě, ve třídách se bude častěji větrat

- odpolední vyzvedávání dětí až od 14:30, a pokud budou děti na zahradě, zůstane doprovod za brankou

Upozornění: Děti si samy nesmí nabírat jídlo ani pití. Při dodržování pitného režimu na zahradě budou děti používat jednorázové kelímky.

V Zelené dne 15. května 2020

Miroslava Hrabáková